صرافی

شرکت تضامنی اسکردی و شرکاء در تاريخ  1394/08/25 تحت شماره 49932 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر شیراز به ثبت رسيده و همچنین با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت شرکت صرافی را دریافت نموده است.

موضوع فعاليت شرکت

  • فعالیت صرافی شامل؛ خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
  • انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی .
  •  ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی .

قیمت روز ارز و انواع حوالجات ارزی

جهت آگاهی از قیمت های بروز ارز و انواع حوالجات ارزی به سایت شرکت صرافی ملی رجوع فرمایید.

فهرست